• Кредит під заставу золота та ювелірних виробів

  • Кредит під заставу побутової техніки та електроніки

  • Кредит під заставу автомобіля
Кредит
Порядок видачі кредиту

 

  • Щоб отримати кредит у нашому ломбарді Вам потрібно мати при собі предмет застави, документ, що посвідчує особу, (паспорт, закордонний паспорт) та ідентифікаційний код.
  • Наш спеціаліст оцінює предмет застави,  визначає і називає суму можливого кредиту. Якщо Вас влаштовує  сума кредиту, названа оцінювачем, Ви укладаєте договір. Після оформлення договору, спеціаліст видає Вам суму кредиту, а предмет застави кладеться в сейфове сховище на термін, вказаний в договорі.
  • По закінченню терміну договору Ви маєте право продовжити його, заплативши відсотки за користування кредитом, або викупити предмет застави, заплативши суму кредиту та нараховані проценти .
  • У випадку, якщо строк договору закінчився і Ви його не продовжили, Ви сплачуєте пеню за прострочені дні. Ломбард має право накласти стягнення на предмет застави у випадку, що не суперечить чинному Законодавству України.

 

 

«Затверджено» Рішенням  Загальних Зборів Учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД РОЯЛ ГОЛД ШЕПЕЛЬ І КОМПАНІЯ»

Протокол №3/2 від 17 січня 2020 року.

Примірний

 

Договір про надання ломбардом фінансового кредиту

(Договір 1)

«Кредитодавець» (п.2 Специфікації до Договору 1 та Договору 2 далі «Специфікація»), з одного боку, та «Позичальник» (п.3 Специфікації) з іншого боку, уклали цей договір про надання ломбардом фінансового кредиту, номер і дату укладення якого зазначено в п.1 Специфікації, далі «Договір 1», про нижченаведене:

1.Предмет Договору 1: Кредитодавець надає, а Позичальник одержує  у користування фінансовий кредит готівкою, надалі – «Фінансовий кредит», у розмірі згідно п.7 Специфікації. Фінансовий кредит надається згідно з внутрішніми Правилами надання фінансових послуг Кредитодавцем та нормами чинного законодавства. Тип відсоткової ставки за Фінансовим кредитом – фіксована.

Забезпеченням виконанням зобов’язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору закладу майна до ломбарду, далі «Договір 2».

2. Надання фінансового кредиту здійснюється за умови подання особисто Позичальником документу, що посвідчує його особу, вказує місце проживання, а також документу про присвоєння ідентифікаційного номеру.

3.Права та обов’язки Сторін:

Позичальник має право:

3.1.  достроково повернути суму фінансового кредиту та сплатити проценти за користування фінансовим кредитом, виходячи з фактичного строку користування Кредитом;

3.2.  подовжити термін дії Договору 1, за умови часткового погашення заборгованості щодо сплати процентів за користування фінансовим кредитом за той термін, на який Позичальник має намір подовжити дію Договору 1;

3.3.  за умови повного погашення процентів за користування фінансовим кредитом за день звернення: подовжити строк дії Договору 1 на будь-який період, а також повернути частину Фінансового кредиту або отримати додаткову суму Фінансового кредиту, в разі якщо за згодою Сторін буде відповідно зменшено/збільшено оцінну вартість Предмету закладу згідно Договору 2. У випадках, передбачених п.п.3.2 та 3.3 даного Договору, Специфікацію має бути викладено в новій редакції (або в певних випадках складено Додаток до Специфікації), що відповідно припиняє зобов’язання за договором попередньої редакції.

Кредитодавець має право: 3.4.У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п.3 Договору 1, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на Предмет закладу згідно Договору 2.

Позичальник зобов’язаний: 3.6.Повернути  Кредитодавцю суму Фінансового кредиту в повному обсязі та сплатити проценти за користування фінансовим кредитом в повному обсязі з урахуванням умов п.8 Специфікації, що нараховуються на дату повернення фінансового кредиту, не пізніше дати, зазначеної у п.4 Специфікації. У випадку, якщо датою повернення фінансового кредиту є вихідний або не робочий день ломбардного відділення Кредитодавця, то датою повернення Фінансового кредиту вважається його попередній робочий день. Річна відсоткова ставка за Кредитом зазначається у Специфікації .3.7.У разі, якщо Позичальник прострочив, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно Договору 2, Позичальник сплачує Кредитодавцю додаткові проценти від суми Фінансового кредиту за кожний день прострочення у сумі, що розраховується у відповідності до п.8 Специфікації.

Кредитодавець зобов’язаний: 3.8.Кредитодавець зобов’язаний надати Позичальнику Фінансовий кредит в порядку та на умовах передбачених цим Договором.3.9.Кредитодавець зобов’язаний не вимагати від Позичальника сплати інших платежів, окрім тих, що прямо передбачені цим Договором.

4.Сума процентів за користування Фінансовим кредитом та додаткових процентів нараховується Кредитодавцем в день погашення фінансового кредиту чи подовження Договору 1, при цьому враховується перший день надання Фінансового кредиту/подовження Дії Договору 1 та не враховується день погашення фінансового кредиту/сплати процентів за користування Кредитом при подовженні Договору 1, але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином сума, обумовлена в п.9 Специфікації підлягає обов’язковому перерахунку з урахуванням фактичного строку користування фінансовим кредитом у календарних днях на момент сплати.

5.Дані Договору 1, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.

6.Підстави  для пролонгації, припинення дії та розірвання Договору 1.

6.1.Договір фінансового кредиту припиняє свою дію у випадках: - повернення Позичальником суми фінансового кредиту та процентів за користування фінансовим кредитом, які зазначені у Специфікації, а також сплати додаткових процентів у випадках, передбачених даним Договором;-звернення стягнення на закладене майно згідно з договором закладу майна до ломбарду (Договір 2).

6.2.Пролонгація Договору 1 оформлюється у письмовій формі шляхом викладення Специфікації  в новій редакції (або в певних випадках складено Додаток до Специфікації), яка є невід’ємною частиною Договору 1. Зміни та доповнення до цього Договору1 вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані Сторонами

6.3.Одностороння відмова від Договору 1 – не допускається.  Розірвання  Договору 1 допускається лише за згодою Сторін. Договір 1 може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення Договору 1 другою Стороною.

7.Відповідальність Сторін:За невиконання або неналежне виконання умов Договору 1 Сторони несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством та цим Договором.

8. На момент звернення стягнення на предмет закладу, сума фінансового кредиту стає доходом Позичальника, з якого він самостійно зобов’язаний сплатити належні податки згідно чинного законодавства України. Кредитодавець є платником податку на загальних підставах.

9. Договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації. Строк дії Договору 1 визначається згідно п.4 Специфікації. Договір 1 може бути достроково припинено в порядку встановленому даним Договором чи відповідно до закону, але у будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника в повному обсязі. Договір 1 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін. Будь-які пропозиції Позичальнику  про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом строку дії договору, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

10.Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення Договору між Сторонами, на умовах визначених в даному Договорі про надання ломбардом фінансового кредиту.

Інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Позичальнику надана, також Позичальник ознайомлений з внутрішніми Правилами надання фінансових послуг Кредитодавця і повністю з ними погоджується, що Позичальник підтверджує власним підписом в Специфікації та Договорі 1.

Підписи Сторін

від Кредитодавця ___________________                                                                       від Позичальника _____________

«Цим підписом засвідчую, що  примірник укладеного Договору мені надано до початку надання фінансової послуги _______ (підпис)»

Договір закладу майна до ломбарду (Договір 2)

Кредитодавець та Позичальник за Договором 1, далі Заставодержатель та Заставодавець, уклали даний договір закладу майна до ломбарду (далі Договір 2) про наступне:

1.Заставодавець передає в момент підписання Сторонами Специфікації у володіння Заставодержателю майно згідно п.5 Специфікації , яке є предметом закладу (тверда застава), далі Предмет. Опис та характеристики Предмету, наведені у п.5 Специфікації, здійснюються Заставодержателем за погодженням з Заставодавцем. Опис у Специфікації каміння, яке є складовою частиною Предмету або самостійно виступає Предметом, здійснюється лише у разі, якщо каміння є дорогоцінним. Наступні застави Предмету можливі за письмовою згодою Заставодержателя.

2.Предмет оцінюється за взаємною згодою Заставодержателя та Заставодавця згідно п.6 Специфікації , в межах максимальної оцінної вартості, встановленої згідно відповідних правил Заставодержателя. Заставодавець заявляє, що Предмет є його особистою приватною власністю, при цьому право власності на Предмет набуто Заставодавцем правомірно, Предмет нікому іншому не відчужений, під забороною (арештом), а також заставою, в тому числі податковою, не перебуває, судового спору щодо Предмету, а також прав третіх осіб немає, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесено.

3.Заклад Предмету є забезпеченням Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем, як Кредитодавцем, за Договором 1, а саме зобов’язань щодо повернення суми фінансового кредиту згідно п.7 Специфікації, сплати суми процентів за користування Кредитом згідно п.8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п.4 Специфікації.

4.Заставодержатель зобов’язується:

- вживати заходів, необхідних для збереження Предмета та належним чином утримувати Предмет;

- за втрату Предмета нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету, встановленої згідно п.6 Специфікації, а за недостачу або ушкодження Предмету – у розмірі суми, на яку знизилася його оцінна вартість, яка встановлена згідно п. 6 Специфікації;

- негайно повернути Заставодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у визначений  строк.

5.У разі невиконання Позичальником його зобов’язань за Договором у встановлений у ньому термін, Кредитодавець набуває права звернення стягнення на предмет закладу. У цьому разі Кредитодавець має право на свій розсуд реалізувати предмет закладу (у тому числі перетворити його на брухт) від імені та за дорученням Позичальника або залишити його за собою. Доручення Позичальника вважається отриманим з моменту перевищення терміну користування кредитом, визначеного даним Договором. Заставодавець має право в будь-який час до моменту реалізації предмета застави припинити звернення стягнення на заставлене майно виконанням забезпеченого заставою зобов'язання.

6.У разі, якщо Заставодавець як Позичальник прострочив, а Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати виконання Заставодержателем зобов’язань, передбачених п.4 Договору 2 – стосовно недостачі та/або ушкодження Предмету.

7.Дані Договору 2, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.

8.Договір 2 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації та діє до моменту припинення Договору 1.  Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення договору між Сторонами на умовах визначених в даному договорі закладу майна до ломбарду. Договір 2 може бути достроково припинено відповідно до закону.

9.Договір 2 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

10.Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. Сторони домовилися, що досягли згоди по всім істотним умовам Договору.